1. INDLEDNING

Denne privatlivspolitik (i det følgende benævnt politikken) giver oplysninger om, hvilke personoplysninger der behandles af “IGLU TECH”, UAB (i det følgende benævnt virksomheden) på grundlag af lovgivningen om beskyttelse af personoplysninger, og hvilke cookies der anvendes på virksomhedens websteder. Den beskriver også den registreredes grundlæggende rettigheder som håndhævet af databeskyttelseslove.

Virksomhedens kontaktpersoner:

Navn: IGLU TECH, UAB
Virksomhedskode: 304400087
Registreret kontoradresse: Ukmerges st. 364-3, LT-14188 Vilnius
Tel.: +370 660 95488
E-mail: info@iglutech.eu
E-mail (for anmodninger relateret til GDPR): duomenuapsauga@iglutech.eu

Formålet med privatlivspolitikken er at informere om den registreredes privatlivsbeskyttelse, der sikres af virksomheden, at forklare, hvordan virksomheden beskytter den registreredes data og hjælper med at forstå, hvordan og til hvilke formål den registreredes data behandles, hvad den registreredes rettigheder er, og hvordan de implementeres.

2. VILKÅR

PrivatlivspolitikDenne fortrolighedspolitik offentliggøres på denne virksomheds hjemmeside.
Personlige dataEnhver oplysning om en fysisk person – en registreret person, der er kendt eller kan identificeres direkte eller indirekte ved henvisning til sådanne oplysninger som en personlig kode, et eller flere fysiske, fysiologiske, psykologiske, økonomiske, kulturelle eller sociale kendetegn ved en person.
Registreret personEn person, hvis personlige data behandles til bestemte formål og med bestemte midler. Den registrerede er også en fysisk person, der er forbundet med Virksomhedskunde og/eller aktionær – en juridisk enhed, f.eks. lederen, aktionæren i denne juridiske enhed osv.
GDPR Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF.
DatabehandlingEnhver handling eller rækkefølge af handlinger, der udføres automatisk eller ikke-automatisk med personoplysninger eller personlige data, såsom indsamling, registrering, sortering, organisering, opbevaring, tilpasning eller ændring, udtrækning, adgang, brug, videregivelse, overførsel, distribution eller på anden måde at gøre data tilgængelige for at blive brugt, samt sammenligning eller forbindelse med andre data, begrænsning, sletning eller destruktion.
DatabehandlerEn fysisk eller juridisk person, der behandler personoplysninger på vegne af den dataansvarlige eller på dennes anmodning.
DataansvarligEn virksomhed, der definerer formål og midler til databehandling.
CookiesSmå tekstfiler med unikke identifikationsnumre, som overføres fra www.igluheatpumps.com (herefter kaldet hjemmesiden) til brugerens computer. Cookies kan bruges til at identificere en bruger ved at gemme webstedsindstillinger som sessionsidentifikatorer på serversiden eller på anden måde, hvis dette er muligt, ved at gemme tekstdata.
Web-beaconsKorte afsnit af koden, der er indlejret på hjemmesider eller i e-mails.

Tabel 1

3. PRINCIPPER FOR SIKKER BEHANDLING AF PERSONDATA

Princippet om lovlighed, ærlighed og gennemsigtighedPersonoplysninger behandles lovligt, ærligt og gennemsigtigt.
Princippet om formålsbegrænsningPersonoplysninger indsamles til specifikke, klart definerede og legitime formål og behandles ikke på en måde, der er uforenelig med disse formål.
Princip for reduktion af datamængdePersonoplysningerne er tilstrækkelige, passende og kun nødvendige til de formål, hvortil de behandles.
Princippet om præcisionPersonoplysninger skal opbevares på en sådan måde, at de registreredes identitet ikke kan fastslås i et længere tidsrum end det, der er nødvendigt af hensyn til de formål, hvortil de behandles.
Princippet om begrænsning af opbevaringsperiodenPersonoplysninger skal opbevares på en sådan måde, at de registreredes identitet ikke kan fastslås i et længere tidsrum end det, der er nødvendigt til de formål, hvortil personoplysningerne behandles.
Princippet om integritet og fortrolighedPersonoplysninger behandles på en sådan måde, at passende tekniske eller organisatoriske foranstaltninger sikrer den rette sikkerhed for personoplysninger, herunder beskyttelse mod uautoriseret behandling eller behandling af uautoriserede data og utilsigtet tab, ødelæggelse eller beskadigelse.
Princip for rapporteringDen dataansvarlige er ansvarlig for at overholde principperne for behandling af personoplysninger og skal kunne påvise, at de overholdes.

Tabel 2

4. METODER TIL INDHENTNING AF PERSONLIGE DATA

Personoplysninger behandles efter indhentning på følgende måder:

 • Når du sender det til os. Du giver os dine personlige data ved at sende os dit CV, følgebreve, ved at ansøge om vores jobannoncer på jobsøgningsportaler, ved at kommunikere med os via telefon, e-mail, under møder, ved at give data via sociale netværk, ved at udfylde anmodningsformularerne, der findes på vores hjemmeside, dataene indsendes inden kontraktens indgåelse og under kontraktens udførelse osv.
 • I nogle tilfælde kan vi modtage oplysninger om dig (som en fysisk person eller repræsentanter for din virksomhed, medarbejdere osv.) fra offentligt tilgængelige kilder, f.eks. din virksomheds hjemmeside (medarbejdere, lister over repræsentanter), offentlige meddelelser osv.
 • Når vi modtager data automatically. For eksempel, når du ankommer til det område og/eller de lokaler, vi overvåger med vores kameraer (i så fald modtager vi automatisk dit billede, bilnummer osv.). Når du bruger websteder, der administreres af os, indsamles visse oplysninger (såsom internetadressen (IP), den anvendte enhed, den anvendte webbrowser, antallet af besøg, visningen af vores websider, den tid, der bruges på webstedet osv.
 • Vi kan også modtage dine personoplysninger fra tredjeparter, f.eks. din tidligere eller nuværende arbejdsgiver eller en person, der repræsenteres af dig (personoplysninger fra en tidligere eller nuværende arbejdsgiver som kandidat til et job indsamles i de tilfælde, der er angivet i denne politik, data indhentes også fra vores kunde, partner, i forbindelse med udførelse af gensidige ordrer, kontrakter osv.).
 • Når dine personlige data modtages fra andre kilder (f.eks. registre) til legitime formål på den måde, der er foreskrevet ved lov.

5. RETSGRUNDLAG OG FORMÅL FOR BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER

Grundlaget for en virksomheds behandling af personoplysninger kan være opfyldelse af en indgået kontrakt eller hensigt om at indgå en kontrakt, den registreredes samtykke til at behandle dennes personoplysninger til et bestemt formål, samt opfyldelsen af de gældende lovmæssige forpligtelser. Virksomheden kan også behandle persondata i overensstemmelse med begrebet begrebet legitim interesse (f.eks. beskyttelse af virksomhedens og enkeltpersoners ejendom).

I overensstemmelse med anvendelsesområdet og den gældende lovgivning kan et eller flere af ovenstående retsgrundlag gælde for behandlingen af de samme personoplysninger.

Virksomheden kan behandle personoplysninger til følgende formål:

 • Levering af tjenester, produktsalg og andre aktiviteter i virksomheden, dvs. med det formål at sælge produkter eller tjenester til dig (eller din arbejdsgiver, repræsentant) samt købe varer/produkter fra dig (eller din arbejdsgiver, repræsentant) eller bestille tjenester.
 • Med det formål at screene kandidater til en stilling som medarbejder.
 • Med henblik på den interne administration og opfyldelse af en ansættelseskontrakt. I det omfang det er tilladt og påkrævet ved lov, behandler vi personoplysninger om medarbejdere. Reglerne for behandling af persondata er reguleret i detaljer af politikken for behandling af persondata, som er godkendt af virksomheden.
 • Med henblik på at sikre virksomhedens legitime interesser og aktiver, de registrerede personer og sikkerheden af deres aktiver.
 • Hvor det er relevant, kan vi behandle dine persondata for at sikre vores legitime interesse i en juridisk eller anden tvist.
 • Til direkte markedsføringsformål. Når vi har modtaget den registreredes samtykke, tilbyder vi vores produkter og tjenester og forbedrer dem.
 • For at besvare spørgsmål.

6. BEHANDLEDE PERSONLIGE DATA

 • Med henblik på salg af produkter, levering af tjenester, indgåelse og udførelse af en kontrakt indsamler vi oplysninger om personer, leverandører, kunder, potentielle leverandører og kunder, andre interesserede parter samt data om kontakter med juridiske enheder, såsom den juridiske persons leder, aktionær, medlem af bestyrelsen eller andet ledelsesorgan, modtageren og lignende data (nødvendige med henblik på at udføre transaktionen på vegne af den juridiske enhed). Disse data kan omfatte navn, efternavn, personligt identifikationsnummer, fødselsdato, e-mailadresse, telefonnummer og andre oplysninger, der er nødvendige for opretholdelsen af præ-kontraktlige forhold, indgåelse og udførelse af en kontrakt. Personlige data, der er nødvendige for forbindelse og kommunikation i forhold før kontraktindgåelse, behandles på grundlag af virksomhedens legitime interesse, dvs. at disse data er nødvendige for udviklingen og udførelsen af virksomhedens forretning. Data, der indsamles i løbet af forholdet før kontraktindgåelse, gemmes i 3 år fra den sidste kontakt med en potentiel kunde eller leverandør. Data og dokumenter, der behandles med henblik på indgåelse og udførelse af en kontrakt, opbevares i en periode på 10 år efter kontraktforholdets ophør, medmindre en længere periode er angivet i loven med henblik på arkivering.
 • Med henblik på udvælgelse af kandidater til ansættelse indsamler vi kandidatens personoplysninger, dvs. fornavn, efternavn, adresse, e-mailadresse, telefonnummer, oplysninger om erhvervserfaring, eksamensbeviser, kontrol af relevante registre, oplysninger om faglige interesser, motivationsbrev og CV. Virksomheden kan indsamle kandidatpersondata vedrørende kvalifikationer, faglige færdigheder og forretningskvaliteter, som virksomheden kan indsamle fra en tidligere arbejdsgiver efter at have informeret kandidaten, og fra den nuværende arbejdsgiver kun med kandidatens samtykke. Disse oplysninger bruges til at hjælpe os med at beslutte, om vi skal tilbyde et job til en person. Vær opmærksom på, at du ved at indsende de angivne data bekræfter, at du er enig i og ikke modsætter dig de formål, hvortil dataene behandles af virksomheden under udvælgelsen af medarbejdere. For at opbevare dine personoplysninger efter udvælgelsen (for at genfremsætte jobtilbuddet), vil vi informere dig, og uden at have modtaget en indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger til det angivne formål, vil vi gemme dem i ikke længere end 1 år efter afslutningen af den relevante screening. Hvis du ikke accepterer den videre behandling af dataene, slettes personoplysningerne straks.
 • Med henblik på intern administration og håndhævelse behandler vi personoplysninger om medarbejdere. Reglerne for behandling af medarbejdernes personoplysninger er reguleret i detaljer i virksomhedens godkendte politik for behandling af personoplysninger.
 • Med henblik på at beskytte virksomhedens interesser og aktiver, de registrerede personer og sikkerheden af deres aktiver indsamler vi data som f.eks. et personligt billede, bilnummer osv. Disse data behandles ikke længere end 15 – 30 dage fra modtagelsen af data, undtagen når vi er forpligtet til at give disse data til de statslige myndigheder i overensstemmelse med kravene i lovgivningen (på grund af sådanne omstændigheder kan behandlingstiden forlænges).
 • Med det formål at beskytte de legitime interesser (i tilfælde af en juridisk eller anden tvist) indsamler vi de data, der blev givet til os, uanset det primære formål eller grundlag for behandlingen af sådanne data. Hvis der er en juridisk eller anden tvist mellem dig og os, eller der er sandsynlighed for en sådan tvist i fremtiden, vil vi opbevare dine data længere, dvs. indtil forfaldsdatoen for forældelsesfristen for den relevante klage, krav eller anmodning og/eller den endelige ubestridelige afgørelse bliver endelig.
 • Vi indsamler kontaktoplysninger til direkte markedsføringsformål, dvs. navn, efternavn, telefonnummer, e-mailadresse, stilling, virksomhed, hvor personen arbejder osv. Vi behandler disse data i højst 3 år fra datoen for samtykket til behandling af data til direkte markedsføringsformål.
 • For at kunne svare på forespørgsler, der sendes til virksomheden, behandler vi indholdet af din forespørgsel, dvs. din ansøgning, anmodning eller feedback, andre oplysninger, der gives i forespørgslen. Data kan behandles for at holde kommunikation med dig, når du indsender anmodninger, klager, feedback osv. Vi behandler din anmodning, dit brev eller andre forespørgsler samt de data, der er givet og relateret til dem, indtil vi undersøger din anmodning, giver et svar og udfører de relevante anmodninger, samt yderligere 1 år efter at have afsluttet den relevante anmodning.

7. DATAOVERFØRSEL TIL TREDJEPARTER

Personoplysninger kan videregives til andre parter, hvis det er nødvendigt for indgåelse af kontrakten eller for opfyldelse af kontrakten med kunden, eller af andre legitime grunde. Oplysninger kan også gives til andre parter på din anmodning.

Vi kan også give dine data til databehandlere, der leverer tjenester til os (udfører arbejde) og behandler dine data på vegne af vores virksomhed som dataansvarlig. Databehandlere har kun ret til at behandle personoplysninger i overensstemmelse med vores instruktioner og kun i det omfang, det er nødvendigt for korrekt udførelse af de kontraktlige forpligtelser.

Data kan også videregives til andre parter, når det er påkrævet ved lov, eller når det er nødvendigt for at beskytte vores legitime interesser.

8. DEN REGISTREREDES RETTIGHEDER

Den registrerede har ret til:

 • Ret til at vide om behandlingen af personoplysninger og adgang til behandlede personoplysninger. Når virksomheden modtager en personlig anmodning om behandling af sine personlige data, er den ansvarlig for behandlingen af personlige data, der er relateret til den, og leverer de ønskede data. Sådanne data skal leveres skriftligt efter anmodning fra en person.
 • Ret til at anmode om korrektion af personoplysninger. Den registrerede, der er blevet opmærksom på sine personlige data og har fastslået, at hans personlige data er forkerte, ufuldstændige eller unøjagtige, har ret til at ansøge virksomheden om berigtigelse af sådanne data.
 • Ret til at anmode om sletning af persondata. Anmodningen udføres under visse omstændigheder, der er fastsat i GDPR (når personoplysningerne blev behandlet ulovligt, grundlaget for behandlingen af dataene er væk osv.)
 • Ret til at begrænse behandlingen af personoplysninger. I visse tilfælde, der er specificeret i GDPR (i den periode, hvor den registreredes anmodning om datanøjagtighed eller behandling undersøges osv.), har den registrerede ret til at anmode om, at virksomheden begrænser behandlingen af den registreredes personoplysninger, undtagen til opbevaring (ret til at begrænse behandlingen af personoplysninger).
 • Ret til dataportabilitet. Den registrerede har ret til at anmode om, hvis det er teknisk muligt, at fremsende personoplysninger, der er indsamlet på grundlag af samtykke eller kontraktopfyldelse, i et læsbart format til vedkommende eller at anmode om, at de fremsendes til en anden dataansvarlig. Den registrerede har ingen ret til dataportabilitet i tilfælde af personoplysninger, der behandles i manuelt strukturerede filer.

I tilfælde, hvor den registreredes personoplysninger behandles af virksomheden på grundlag af dennes samtykke, har den registrerede til enhver tid ret til at tilbagekalde sit samtykke, og behandlingen af disse samtykkebaserede data vil straks blive bragt til ophør. Tilbagekaldelse af samtykke annullerer ikke lovligheden af behandlingen af den registreredes data, der blev udført før tilbagekaldelse af et sådant samtykke.

Den registrerede er også berettiget til at indgive en klage vedrørende behandlingen af personoplysninger til det statslige databeskyttelsesinspektorat (adresse – A. Juozapavičiaus St. 6, 09310 Vilnius, webstedsadresse – www.ada.lt), hvis den registrerede mener, at dennes personoplysninger behandles i strid med dennes rettigheder og legitime interesser i overensstemmelse med gældende lovgivning.

For at kunne reagere på og løse problemer i forbindelse med anvendelsen af GDPR så hurtigt som muligt, beder vi dig venligst om at kontakte virksomheden først.

9. PROCEDURE FOR BEHANDLING AF ANMODNINGER

En anmodning om udøvelse af de specificerede rettigheder skal indsendes af den registrerede til den dataansvarlige for personoplysningerne, dvs. til virksomheden (IGLU TECH, UAB).

Du kan give os de krav, der er relateret til realiseringen af dine rettigheder, personligt ved at komme til virksomheden, pr. post eller elektronisk (e-mail: duomenuapsauga@iglutech.eu). Når vi modtager din anmodning, kan vi bede dig om at fremlægge bevis for din identitet samt eventuelle yderligere oplysninger, som vi har brug for i forbindelse med anmodningen.

Når vi har modtaget din anmodning, vil vi svare dig inden for 30 kalenderdage efter modtagelsen af din anmodning og datoen for indsendelse af alle nødvendige dokumenter til indsendelse af et svar.

Hvis vi anser det for nødvendigt, vil vi stoppe behandlingen af dine data, undtagen opbevaring, indtil din anmodning er løst. Hvis du lovligt har givet afkald på det givne samtykke, vil vi straks, men ikke senere end 30 kalenderdage, afslutte dine personlige databehandlingsaktiviteter, undtagen i tilfælde, der er fastsat ved lov, dvs. når vi er forpligtet til at fortsætte med at behandle dine data i henhold til gældende lovgivning, når vi er underlagt juridiske forpligtelser, retsafgørelser eller bindende instruktioner fra myndighederne.

Hvis vi nægter at efterkomme din anmodning, vil vi tydeligt angive grundene til et sådant afslag.

10. COOKIES

Formål med brug

Hjemmesiden bruger cookies og web-beacons til at give brugeren en mere komplet og personlig oplevelse ved brug af hjemmesiden. Disse teknologier gør det lettere at forstå brugeradfærd og lette evalueringen af service, reklame og søgemaskineeffektivitet samt at analysere tendenser og forbedre kvaliteten af den leverede service.

Advarsel til brugeren og indhentning af brugerens samtykke

Når du besøger hjemmesiden for første gang, vises et banner øverst på skærmen, der advarer brugerne om, at hjemmesiden bruger de cookies, der er angivet i denne fortrolighedspolitik. Banneret vil spørge dig, om du ønsker flere oplysninger og give et link til denne fortrolighedspolitik. Hvis du vælger at ignorere advarslen og fortsætte med at bruge webstedet, placerer vi cookien på din computer ved at registrere dette valg, og din fortsatte browsing på webstedet anses for at være samtykke til brugen af cookies. Hvis du besøger hjemmesiden i fremtiden, vises cookieadvarslen ikke længere på din skærm, men muligheden for at afvise cookies findes altid via browserindstillingerne her (https://riisenergy.dk/privacy-policy)

Typer af anvendte cookies
TYPE
NAVNBESKRIVELSEVALIDITET
Google Analytics_gaBruges til at indsamle statistiske oplysninger om hjemmesidens trafik.2 år
Google Analytics_gatBruges til at begrænse henvisninger til doublevkick.net1 minut
Google Analytics_gidBruges til at indsamle statistiske oplysninger24 timer
TV-systemets sessionsidentifikatoroctober_sessionBruges som sessionsidentifikator for content management-systemetIndtil slutningen af lukningen af webstedets vindue

Håndtering af cookie acsettings

Du kan kontrollere cookies via de browserindstillinger, du bruger, og vælge, hvilke cookies du vil acceptere og slette. Du kan til enhver tid afvise cookies ved at slette cookies fra din browser, hvor de er installeret. Placeringen af cookieadministrationen afhænger af den browser, du bruger. Hvis du vil vide mere om, hvordan du administrerer eller fjerner cookies, der er installeret i din browser, kan du besøge din browsers hjemmeside eller se den korte vejledning til de mest populære browsere her: ChromeMozillaEdgeSafariOpera.

Du kan også til enhver tid tilbagekalde dit samtykke til brug af cookies ved at sende os en e-mail på duomenuapsauga@iglutech.eu. Når du annullerer dit samtykke til brug af cookies, skal du også slette de cookies, der er installeret i din browser.

11. POLITIKKENS GYLDIGHED OG ÆNDRINGER

Privatlivspolitikken træder i kraft den 01/03/2021.

Vi kan til enhver tid opdatere eller ændre denne fortrolighedspolitik. En sådan opdateret eller ændret fortrolighedspolitik træder i kraft fra den dato, den offentliggøres på vores websted.

Hvis du tilmelder dig hjemmesiden efter en sådan opdatering/ændring, accepterer du de nye krav, der er angivet i opdateringen. Opdateringsdatoen, der vises nederst i fortrolighedspolitikken, viser den dato, hvor fortrolighedspolitikken sidst blev opdateret.

For at forbedre din browseroplevelse på denne hjemmeside bruger vi cookies. Ved at klikke på knappen “Jeg accepterer” eller ved at browse videre, bekræfter du din accept af cookie-installationen. For mere information om cookies, se Privatlivspolitik.